POPIS PROJEKTU

Organizácia zabezpečuje realizáciu projektu „Šanca k uplatneniu“.

Realizácia projektu bude prebiehať od 07/2022 do 11/2023 (17 mesiacov).

CIEĽOM PROJEKTU je zabezpečenie individualizovanej formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb, na trh práce.

Špecifický cieľ je pomôcť neaktívnym osobám v počte 100 osôb zmeniť ich status neaktívnych na aktívnych aspoň v počte 10 osôb a pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie.

CIELE PROJEKTU SA DOSIAHNU REALIZÁCIOU HLAVNEJ AKTIVITY

Aktivita 1: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trhu práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov. Aktivita bude zabezpečená 3 fázami:

Fáza 1 – identifikácia neaktívnych osôb,

Fáza 2 – zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce,

Fáza 3 – sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení.

AKTIVITY PROJEKTU BUDÚ REALIZOVANÉ NA NASLEDUJÚCOM ÚZEMÍ: Banskobystrický a Košický kraj.

CIEĽOVÁ SKUPINA: neaktívne osoby.

AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU ZABEZPEČIA NAPLNENIE NASLEDOVNÝCH MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV:

Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov 100 osôb.

Neaktívni účastníci do 30 rokov, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo SZČO, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave 4 osoby.

Neaktívni účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní /odbornej príprave 6 osôb.

Projekt je k naplneniu zámeru pripravený v plnom rozsahu za účelom pomoci zabezpečiť individualizovanú formu podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb, na trh prác.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov; Počet osôb: 113 (ženy: 63, muži: 50).

Neaktívni účastníci do 30 rokov, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo SZČO, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave; Počet osôb: 4 (ženy: 3, muži: 1).

Neaktívni účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z ESF REACT-EU a v čase odchodu sú zapojení do procesu vzdelávania/odbornej prípravy/získavania kvalifikácie, sú zamestnaní alebo samostatne zárobkovo činní, alebo im bolo ponúknuté zamestnanie alebo účasť vo vzdelávaní/odbornej príprave; Počet osôb: 7 (ženy: 2, muži: 5).