Názov občianskeho združenia je: Centrum komunitných technológií

Centrum komunitných technológií vzniklo 05.06.2000, preregistrovaním organizácie Zväz Teledomov, Slovensko.

Centrum komunitných technológií má v rámci svojich primárnych činností realizáciu vzdelávacích činností a poradenstvo, riešenie sociálnej situácie komunít. Špecializuje sa na monitoring, poskytovanie služieb v zamestnanosti a sociálnych služieb, ďalšie vzdelávanie a kultúrne aktivity. Spolupracujeme s mnohými formálnymi a neformálnymi partnermi a inými inštitúciami v danej oblasti. Združenie má kvalitné a skúsené ľudské zdroje a spolupracovníkov i externistov odborníkov aj zahraničných expertov, ktorí sa dlhodobo venujú oblasti rozvoja komunít a sociálnej inklúzii. Participujú na profesionálnych a cielených programoch napr. vzdelávaniu sociálne znevýhodnených skupín za účelom umiestneniu sa na trhu práce, výskumu postavenia rómskych komunít a bariéram ich vstupu na trh práce. Centrum vytváralo podmienky zamestnávania pre miestnych občanov, realizoval medzinárodný program na tvorbu a rozvoj siete a jej činnosti, ktorý rozvíjal sociálny kapitál územia a ľudské zdroje, sociálny status a osobnosť jednotlivca.  Organizácia pozitívne ovplyvňuje spoločenské správanie znevýhodnených a Rómov, začlenenie sa do normálneho života a podporuje ich šance na úspech v konkurenčnom prostredí na pracovnom trhu. Pôsobíme vo verejno-súkromných partnerstvách na vytváranie miestnych a medzinárodných stratégií, v ktorých spolupracovali prevažne ako dodávatelia odborných činností.